Algemene Voorwaarden – Francisca.nu

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die door Francisca.nu geleverd worden, te weten: zielscoachingstrajecten, de opleiding De weg van de ziel, en retreats, of anderszins, hoe ook genaamd.
 • Francisca.nu kan ten aanzien van bepaalde diensten aanvullende voorwaarden laten gelden. Dit wordt vermeld bij interesse voor een van deze diensten. Deze aanvullende voorwaarden dienen steeds in samenhang met deze algemene voorwaarden te worden gelezen.
Artikel 2: Aanmelding en betaling
 • Deelname aan of gebruikmaking van een dienst van Francisca.nu geschiedt per mail of telefonisch. Door aanmelding worden deze algemene voorwaarden aanvaard.
 • De actuele prijzen voor de diensten van Francisca.nu zijn te vinden op deze website of worden voorafgaand aan deelname mondeling of schriftelijk gecommuniceerd. Deelname is nooit gratis, tenzij dit uitdrukkelijk door Francisca van der Steen schriftelijk of in goed vertrouwen mondeling is gecommuniceerd. Francisca van der Steen bepaalt of het verschuldigde bedrag door de deelnemer/afnemer vooraf of achteraf wordt bepaald. Voor dit bedrag stuurt Francisca van der Steen een factuur. Deze dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan.
 • Indien het voor een dienst verschuldigde bedrag niet tijdig en volledig is voldaan, en er is geen geldende reden gecommuniceerd, brengt Francisca van der Steen € 25,- per week administratiekosten in rekening.
Artikel 3: Voorbehoud ten aanzien van informatie
 • Indien er voor een opleidingsmiddag, zoomsessie of retreat een wijziging in het programma wordt doorgevoerd, zal Francisca van der Steen de aangemelde deelnemers hierover zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch informeren.
 • Of en zo ja onder welke voorwaarden sessies, opleidingsdagen, zoomsessies en retreats doorgang vinden, is steeds ter beoordeling van Francisca van der Steen.
Artikel 4: Annulering coachinggesprek, -sessie, massage
 • Bij annulering van een afspraak binnen een zielscoachingstraject of los coachingsgesprek, sessie of massage tot 48 uur voor de afspraakdatum, wordt € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. De administratiekosten worden niet doorberekend indien er gelijktijdig een vervangend(e) gesprek/sessie/massage wordt geboekt.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraakdatum, wordt er € 45,- in rekening gebracht. Bij het verplaatsen van de sessie/massage of het gesprek wordt € 15,- administratiekosten gerekend.
 • Bij het niet verschijnen op het afgesproken tijdstip van het geboekte element uit het zielscoachingstraject of losse sessie/massage, zonder afmelding, wordt er respectievelijk € 90,- (live sessie) of € 60,- (online sessie) of € 55,- (massage) gefactureerd. Dit bedrag dient te worden voldaan.
Artikel 5: Annulering of tussentijds stoppen van een coachingstraject, een opleidingsmodule c.q. retreat
 • De inschrijving voor een coachingstraject, een opleidingsmodule c.q. retreat is bindend op het moment dat er schriftelijk is toegezegd deel te nemen.
 • Bij annulering tot aan 14 dagen voor aanvang van het coachingstraject of opleidingsmodule wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering van een retreat wordt € 50,- administratiekosten per persoon in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot aan 5 dagen voor aanvang van de opleidingsmodule/retreat wordt 50% van het cursusgeld en of de kosten van de retreat in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 5 dagen vóór de aanvang van een cursus/retreat blijft de afspraak over de kosten volledig verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.
 • Indien een deelnemer tijdens een coachingstraject, opleidingsmodule c.q. retreat besluit te stoppen met het volgen van het/de betreffende traject/module/retreat, blijft de betalingsverplichting bindend. In het geval dat de deelnemer in termijnen betaalt en het volledige cursusgeld is nog niet betaald, dan dient de deelnemer alsnog alle deelfacturen te voldoen.
 • Francisca van der Steen bepaalt of de reden om eerder te stoppen met een opleidingsmodule en/of zielscoachingtraject zodanig legitiem is dat er een uitzondering kan worden gemaakt en de betalingsverplichting kan worden verminderd of teniet kan worden gedaan.
Artikel 6: Annulering lezing
 • Zodra schriftelijk of mondeling een afspraak is gemaakt voor samenwerking in de vorm van een het geven van een lezing door Francisca van der Steen is deze opdracht bindend. Er wordt een prijs per uur of per project/lezing afgesproken.
 • Indien de opdrachtgever tussentijds besluit de samenwerking te beëindigen, om redenen die niets te maken hebben met de kwaliteit van het werk van Francisca van der Steen, dient de opdrachtgever te komen met een acceptabel voorstel voor schadevergoeding van de misgelopen inkomsten.
 • Bij annulering tot aan 48 uur voor aanvang van een lezing wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een lezing blijft de gemaakte afspraak over de honorering staan en is dit bedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
Artikel 7: Annulering door Francisca van der Steen
 • In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte of overmacht, behoudt Francisca van der Steen zich het recht voor om een onderdeel van een zielscoachingstraject (gesprek/sessie/massage), of een opleidingsdag, of zoomsessie, of een opleidingsmodule c.q. retreat te annuleren.
 • Deelnemers/opdrachtgevers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail, whatsapp bericht of telefonisch. Indien mogelijk wordt een nieuwe datum gepland.
 • Bij volledige annulering zonder nieuwe data worden de kosten, voor zover ten tijde van de annulering door de deelnemer voldaan, terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
 • Francisca van der Steen en haar docententeam kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan door of in verband met het volgen van of deelnemen aan onderdelen van een zielscoachingstraject (gesprek, sessie, massage), opleidingsdagen, zoomsessies of retreats verzorgd door Francisca.nu.
 • Wanneer je onder behandeling bent (geweest) van een psycholoog, psychiater, of andere professionele hulpverlener, of wanneer je medicijnen (ook plantmedicines) gebruikt, wordt verwacht dat je dit communiceert met Francisca van der Steen voorafgaand aan een zielscoachingstraject, opleidingsmodule of retreat. Dit hoeft geen belemmering te zijn. Het is wel wezenlijk voor Francisca van der Steen om dit vooraf te weten.
 • Gebruik van alcohol of drugs (vlak) voorafgaand aan een onderdeel van een zielscoachingstraject (gesprek, sessie, massage) of een opleidingsdag, zoomsessie of retreat is niet bevorderlijk en kan een reden zijn voor het weigeren van deelname aan het betreffende onderdeel door Francisca van der Steen. In dit geval gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 en 5.
 • Adviezen en uitspraken van Francisca van der Steen en haar docententeam tijdens zielscoachingstrajecten, opleidingsdagen, zoomsessies en retreats zijn nooit bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies voor dan wel reguliere medische behandeling van fysieke of geestelijke aandoeningen. Ze kunnen wel een bijdrage leveren aan het genezings- of helingsproces. Francisca.nu adviseert om het zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van of naar aanleiding van informatie die door Francisca van der Steen en haar docententeam wordt verstrekt.
 • Deelnemers aan retreats dienen zelf te zorgen voor een reis- en annuleringsverzekering, die afdoende verzekert tegen ziektekosten in Nederland of in het buitenland en tegen mogelijke diefstal of schade ontstaan tijdens of in verband met de reis.
Artikel 9: Vertrouwelijkheid
 • Alle informatie die door deelnemers aan zielscoachingstrajecten, opleidingsmodules c.q. retreats aan Francisca van der Steen en haar docententeam bedoeld of onbedoeld wordt verstrekt, hieronder in elk geval (maar niet uitsluitend) begrepen de persoons- en adresgegevens, worden door Francisca van der Steen strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, zonder toestemming van de deelnemers.
 • Francisca van der Steen behoudt zich het recht voor elementen uit de zielscoachingstrajecten, opleidingsdagen, zoomsessies en retreats te gebruiken in haar communicatie naar de buitenwereld (lezingen, blogs, fb-berichten), echter nooit met vermelding van naam, en op zodanig integere wijze dat betrokken personen anoniem blijven en niemand hiervan schade ondervindt.
 • Het gebruik van foto’s en videomateriaal van deelnemers aan zielscoachingstrajecten, opleidingsdagen c.q. retreats voor communicatieve doeleinden wordt vooraf met de deelnemers gecommuniceerd en afgestemd. Foto’s en video’s worden nooit gepubliceerd zonder dat deelnemers daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.
Artikel 10: Wijziging voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Francisca van der Steen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op de website www.francisca.nu gepubliceerd.
Artikel 11: Toepasselijk recht
 • Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Francisca.nu is het Nederlands recht van toepassing.